Algemene Ledenvergadering M.v.v. Alcides op 14 november 2022

Geacht lid, ouder(s) / verzorger(s) van jeugdlid,
 
Hierbij nodigen wij u/jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op
maandag 14 november 2022 
aanvang 19.30 uur
clubhuis M.v.v. Alcides 
 
            AGENDA:
 
 1.   Opening
 2.   Vaststellen agenda
 3.   Mededelingen / Ingekomen stukken 
 4.   Vaststelling van de notulen van de ALV d.d. 21 maart 2022
 5.  Jaarverslag van de penningmeester seizoen 2021-2022
                 5a. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten
 6.  Verslag kascommissie bestaande uit Eric Grotens (benoemd 04-11-2019) en
     Margreet Assen-Rump  (benoemd 14-11-2017) 
     6a. Benoeming nieuwe kascommissie
 7.  Vaststelling begroting seizoen 2022-2023 
 8. Jaarverslag commissie VTZ
       8a. Jaarverslag M.v.v. Alcides
 9.  Vaststellen contributie
10.  Stand van Zaken – Samenwerking Meppeler voetbalclubs
11. Herziening Algemeen Beleidsplan – toelichting 
12. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Rob van de Pol (secretaris) 
Aftredend en herkiesbaar: André Bijker 
Aftredend en herkiesbaar : Elly Mollema
 
Het bestuur draagt de volgende personen voor: als opvolgers voor het aftreden bestuurslid:  
      - Elly Mollema als secretaris 
      - Bernadette Magrié als vervanger voor de functie PR en Communicatie 
      - Vacant: Facilitaire Zaken 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 10 dagen voor de ledenvergadering melden bij het   secretariaat.
 
13.  Rondvraag 
 14.  Sluiting 
 
* Leden die inzage en/of uitleg willen hebben van de financiële jaarstukken 2021-2022  kunnen hierover een afspraak maken met de penningmeester per e-mail : penningmeester@alcides.nl
** Het verslag van de ALV d.d. 21 maart 2022 wordt desgewenst aan de leden, die voornemens zijn om de vergadering te bezoeken, toegestuurd. (Dit verzoek kan ingediend worden op mailadres:  bestuurssecretariaat@alcides.nl)