Algemene ledenvergadering


U wordt uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 9 november 2015 in het clubhuis van Alcides aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen/Ingekomen stukken
4. Vaststelling van de notulen van de ALV d.d. 17-11-2014
5. Voetbalorganisatie en vooruitblik
6. Jaarverslag van de penningmeester seizoen 2014-2015
7. a. Verslag kascommissie bestaande uit de heren Roderick Arends en Dennis Knipmeijer (reserve Roel Nekeman) op 17-11-2014 herkozen voor een periode van minstens 1 jaar.
7. b. Verkiezing kascommissie; aftredend zijn Roderick Arends en Dennis Knipmeijer.
8. a. Toelichting begroting seizoen 2015-2016
8. b. Vaststelling begroting seizoen 2015-1016
9. Duurzaamheid en energie, presentatie door Eddy Veenstra
10. Bestuursverkiezing

Aftredend volgens rooster zijn Hans Smit (VTZ) en Irma Esselbrugge (secretaris). Alle twee herkiesbaar.
Hans Katoele, penningmeester, is officieel afgetreden per 17-11-2014 maar heeft zijn werkzaamheden voortgezet. Hans Katoele is niet herkiesbaar.
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur. Echter het bestuur is er nog steeds niet in geslaagd om een kandidaat voor de functie van penningmeester te vinden. Leden worden dan ook met klem verzocht om zich kandidaat te stellen voor die functie. Potentiële kandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de ledenvergadering melden bij het secretariaat.

11. Rondvraag
12. Sluiting

Leden die inzage en/of uitleg willen hebben over de financiële jaarstukken 2014-2015 kunnen hierover een afspraak maken met penningmeester Hans Katoele (tel. 0522-491287 of per e-mail: hkatoele@hetnet.nl).

Het verslag van de ALV d.d. 17-11-2014 wordt desgewenst aan de leden, die voornemens zijn de vergadering te bezoeken, toegestuurd. Dit verzoek kan ingediend worden via esselbr@home.nl

Om alvast te noteren: De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zondag 3-1-2016, aanvang 15.30 uur.