Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering


Meppel, 09-04-2021,
 
            
Geacht lid, ouder(s) / verzorger(s) van jeugdlid,
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op:
Maandag 19 april a.s. dit jaar vanwege Corona online. Aanvang 19.30 uur
 
 
De Algemene Ledenvergadering bestaat dit jaar uit 2 delen. Deel 1 is de reguliere vergadering en 
Deel 2 betreft de stemming over het vervolg van de samenwerking tussen MVV Alcides, FC Meppel en    MSC.
 
            
            AGENDA:
 
            Deel 1: 19.30 uur – 20.30 uur
 
 1.   Opening
 
 2.   Vaststellen agenda
  
 3.   Mededelingen / Ingekomen stukken 
 
 4.   Vaststelling van de notulen van de ALV d.d. 04-11-2019
 
 5a. Jaarverslag van de penningmeester seizoen 2019-2020
 5b. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten
 
 6    Verslag kascommissie bestaande uit de heren Eric Grotens en Roel Nekeman (beiden benoemd                                    
      04-11-2019) en als reserve Mw. Margreet Assen (benoemd 14-11-2017)
 7    Vaststelling begroting seizoen 2020-2021
 

 8    Jaarverslag commissie VTZ

 
 9.   Vaststellen contributie
 
10.  Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Sven Zeeman, Voetbal Technische Zaken.
Aftredend en niet herkiesbaar: Patrick de Jonge, Penningmeester.
Aftredend en herkiesbaar: Jan Bos, Vicevoorzitter en facilitaire zaken.
 
Het bestuur draagt de volgende personen als opvolgers van de aftredende bestuursleden voor:
Johan Schuring, Penningmeester.
Gert-Jan Paulissen, Voetbal Technische Zaken.
 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 18-04-2021 aanmelden via bestuurssecretariaat@alcides.nl
 
     11.  Rondvraag. 
      
     12.  Sluiting 1egedeelte.
 
      
      Deel 2: 20.45 uur – 21.00 uur
 
  1. Stemming over het vervolg van de samenwerking tussen de Meppeler voetbalverenigingen.
 
      2.  Uitslag stemming samenwerking
 
 
Leden die inzage en/of uitleg willen hebben van de financiële jaarstukken 2019-2020 kunnen hierover een afspraak maken met de penningmeester per email :penningmeester@alcides.nl
 
Het verslag van de ALV d.d. 04-11-2019 wordt desgewenst aan de leden, die voornemens zijn om de vergadering te bezoeken, toegestuurd. (Dit verzoek kan ingediend worden via bestuurssecretariaat@alcides.nl)