Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 9 november 2015


Afgelopen maandag hield Mvv Alcides haar, goed bezochte, jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Traditiegetrouw werd aan het begin van de vergadering een minuut stilte in acht genomen voor de Alcideanen die in het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden. Dit keer stonden, naast de vaste agendapunten, ook informatieve onderwerpen op het programma. Onder andere inzake organisatie en toekomstvisie met betrekking tot voetbaltechnische zaken, waarover bestuurslid Hans Smit de leden nader informeerde. Daarnaast lichtte Eddy Veenstra vanuit de door het bestuur dit jaar geformeerde commissie “Duurzaamheid en Energie” aan de leden de plannen toe welke op termijn tot een forse bezuiniging op de energielasten van de vereniging moeten leiden. Penningmeester Hans Katoele  deed verslag van de financiën van de club. Hij kon de leden vertellen dat het afgelopen seizoen met een batig saldo is afgesloten. Tevens presenteerde hij een sluitende begroting voor het lopende seizoen. Nadat Katoele het woord teruggaf aan voorzitter Eric Grotens, brak deze in op de agenda van de vergadering en sprak namens alle leden de na 16 jaar afscheid nemende Katoele toe. Vervolgens werd op voorstel van het bestuur Katoele onder applaus door de ledenvergadering tot erelid van Alcides benoemd. In de ledenvergadering werd ook de nieuwe penningmeester benoemd in de persoon van Marisa de Ruiter, nazaat uit een roemrijk Alcides-geslacht. Bestuurders Irma Esselbrugge en Hans Smit waren aftredend en herkiesbaar. Zij werden beiden door de ledenvergadering herbenoemd.

Aan het eind van de vergadering deed Grotens namens het bestuur nog een voorstel aan alle leden, waarmee ook met luid applaus werd ingestemd. Vanwege zijn grote en vele verdiensten voor de vereniging  zal de tribune van Alcides de naam van het in mei jl. overleden erelid Jan Luten gaan dragen. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 3 januari a.s. zal de plaquette op de tribune door zijn vrouw Lucie  worden onthuld.