17 mei jaarvergadering supportersvereniging  Meppeler Supporters Vereniging Alcides  
    Secretariaat:  B.S. van Slochteren  Meppel: maart 2017
           Koenermaat 11
           7943 JJ Meppel
           5022 – 254211

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Meppeler Supporters Vereniging Alcides.
Deze zal plaatsvinden op Woensdag 17 mei 2017  in het clubhuis van de Mvv Alcides.
Aanvang 20.00 uur

Agenda:
1. Ingekomen stukken, c.q. mededelingen;

2. Opening door de voorzitter;

3. Notulen jaarvergadering 2016;

4. Jaarverslag secretaris;

5. Jaarverslag penningmeester;

6. Verslag kascommissie;

7. Verkiezing kascommissie; 
- Aftredend dhr. Hulshof (niet herkiesbaar)
- Het bestuur stelt voor mevr. Van der Weide

8. Bestuursverkiezing;
- Aftredend de heer van Slochteren. Niet herkiesbaar.
- Eventuele kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris,                      vóór 1mei 2017 .

9. Contributie

10. Rondvraag;

11. Sluiting.