ALV van 2019 op 4 november as.


Geacht lid, ouder(s) / verzorger(s) van jeugdlid,
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op:
Maandag 4 november a.s. in ons clubhuis. Aanvang 20.00 uur
 
      AGENDA:
 1. Opening
 2. Vaststellen agenda 
 3. Mededelingen/ Ingekomen stukken
 4. Vaststelling van de notulen van de ALV d.d. 19-11-2018
 5. Jaarverslag van de penningmeester seizoen 2018-2019
 6. Verslag kascommissie bestaande uit de heren Roelof ten Veen en Hans Nauta (beiden benoemd          14-11-2016) en als reserve Mw. Margreet Assen (benoemd 14-11-2017)
 7. Verkiezing kascommissie
7a  Toelichting begroting seizoen 2019-2020
7b  Vaststelling begroting seizoen 2019-2020
 

 1. Pauze
 2. Jaarverslag commissie VTZ
 3. Beleidscommissie: nieuwe ‘opstelling’ bestuur 
  11.  Samenwerking Meppeler voetbalverenigingen: stand van zaken tot nu toe
      12.  Bestuursverkiezing
      Aftredend en herkiesbaar: Jan Bos, vicevoorzitter.
      Aftredend en herkiesbaar: Sven Zeeman, Voetbal Technische Zaken.
      Aftredend en niet herkiesbaar: Peter Takens, facilitaire zaken.
    
       13.  Contributie verhoging
       14.  Rondvraag
       15.  Sluiting


Leden die inzage en/of uitleg willen hebben van de financiële jaarstukken 2018-2019 kunnen hierover een afspraak maken met de penningmeester per email : penningmeester@alcides.nl
 
Het verslag van de ALV d.d. 19-11-2018 wordt desgewenst aan de leden, die voornemens zijn om de vergadering te bezoeken, toegestuurd. (Dit verzoek kan ingediend worden via bestuurssecretariaat@alcides.nl)