Begeleidingscommissie Samenwerking: een tussenrapportage

Op verzoek van de besturen van de drie Meppeler voetbalverenigingen onderzoekt een speciaal hiervoor samengestelde Begeleidingscommissie Samenwerking hoe een mogelijke samenwerking tussen de drie verenigingen in de toekomst eruit kan komen te zien. De commissie is een aantal keren samen geweest en heeft de besturen onlangs deelgenoot gemaakt van de resultaten van de eerste verkenningen. 

De commissie staat onder leiding van onafhankelijk voorzitter Jan van Driel, Adriaan de Jonge en John Slagter (beiden FC Meppel), Mas Boom en Thomas Bos (Alcides) en Willem Hein en Frans Donders (MSC). Verder is Harry Been onafhankelijk commissielid en is Floris van Es aan de commissie toegevoegd als secretaris. Hij verzorgt de verslaglegging van de bijeenkomsten en vergaart de informatie die de commissieleden nodig hebben om enerzijds het te geven advies feitelijk te onderbouwen en anderzijds van de juiste structuur te voorzien. 

De Begeleidingscommissie Samenwerking is voltallig drie keer bijeen geweest. Daarnaast zijn door de leden van de commissie twee sub-commissies gevormd die ook een aantal keren bij elkaar zijn geweest. De subcommissie, bestaande uit Willem Hein, Thomas Bos en John Slagter heeft de financiële informatie per vereniging zodanig gestructureerd dat deze onderling vergelijkbaar is. Dit met als doel te bezien of hier bij een verdere samenwerking hobbels aanwezig zijn, dan wel significant grote verschillen, die niet eenvoudig overbrugbaar zijn. Dat laatste lijkt overigens niet het geval. Verder verdiept deze commissie zich in de ledenontwikkeling per vereniging en de demografische gegevens van de gemeente Meppel. Tenslotte duikt deze commissie in de cultuur per vereniging en de mogelijke verschillen daarin, die extra aandacht zullen behoeven.

De tweede subcommissie bestaande uit Frans Donders, Adriaan de Jonge en Mas Boom, heeft samen met voorzitter Jan van Driel gesproken met de wethouder Jaap van der Haar en ambtelijk medewerker André Kasel. Het betrof een eerste kennismaking met als doel elkaar te informeren over Voetbal in Meppel. Het was in elk geval een bevredigende bijeenkomst. Op dit moment legt het College van B en W van Meppel de laatste hand aan het Sportakkoord voor de gemeente en het is natuurlijk van groot belang dat voetbal daarin een belangrijk onderdeel van uit maakt. Een gezamenlijk optreden van de besturen van de Meppeler voetbalverenigingen is daarbij van groot belang. We hebben met de wethouder afgesproken dat we elkaar goed op de hoogte houden, omdat we over en weer belang hebben bij de juiste besluitvorming met betrekking tot voetbal in Meppel; van de toegang tot deze mooie sport voor iedereen tot en met een duurzame, van alle faciliteiten voorziene, gezamenlijk accommodatie in Meppel. Daarnaast houdt deze commissie zich bezig met het nader uitdiepen van onderwerpen als vrijwilligers, kader en beleid. 

De Begeleidingscommissie Samenwerking probeert zo veel mogelijk lering te trekken van samenwerkingsverbanden en fusies tussen voetbalverenigingen die ons voorgingen. Daarom hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met enkele andere verenigingen die een zelfde traject (succesvol) hebben doorlopen.

De vergaarde informatie wordt momenteel verwerkt en leidt tot een concept advies dat de commissie begin oktober hoopt te bespreken met de besturen van Alcides, FC Meppel en MSC. Half oktober moet het advies over hoe een mogelijke samenwerking tussen de drie verenigingen in de toekomst eruit kan komen te zien, definitief zijn. Dit wordt dan gedeeld met de leden van de drie verenigingen.