Ma. 14 Nov. 20:00uur, Algemene Ledenvergadering

Meppel, 31-10-2016
 
Geacht lid, ouder(s) / verzorger(s) van jeugdlid,
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op:
Maandag 14 november 2016 in ons clubhuis. Aanvang 20.00 uur
 
     AGENDA:
 
1.   Opening
 
2.   Vaststellen agenda
 
3.   Mededelingen/ Ingekomen stukken
 
4.   Vaststelling van de notulen van de ALV d.d. 09-11-2015
 
5.   Jaarverslag van de penningmeester seizoen 2015-2016
 
6a   Verslag kascommissie bestaande uit de heren Roel Nekeman en Age de Vries      
       (benoemd op 09-11-2015)
6b.  Verkiezing kascommissie
           
7.    Voorstel contributieverhoging spelende leden / vaststelling kleding-/materiaalfonds
 
8a.  Toelichting begroting seizoen 2016-2017
8b.  Vaststelling begroting seizoen 2016-2017
 
Jeugdsponsoring presentatie door Stephan Lammerink
 
Zekerheidsstelling mbt krediet onroerend goed
 
Pauze
 
Nieuwe voetbalvormen bij de pupillen seizoen 17/18 door Eddy Kuik
 
Bestuursverkiezing
Tussentijds afgetreden: Hans Smit (VTZ) en Marisa de Ruiter (penningmeester).
Het bestuur draagt Patrick de Jonge voor als kandidaat voor het penningmeesterschap.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de ledenvergadering melden bij het secretariaat.
Sven Zeeman is de nieuwe voorzitter VTZ in het bestuur.                    
 
Update commissie duurzaamheid door Eddy Veenstra
 
Rondvraag
 
Sluiting
      
Leden die inzage en/of uitleg willen hebben van de financiële jaarstukken 2015-2016 kunnen hierover een afspraak maken met de penningmeester per email: penningmeester@alcides.nl
 
Het verslag van de ALV d.d. 09-11-2015 wordt desgewenst aan de leden, die voornemens zijn om de vergadering te bezoeken, toegestuurd. Dit verzoek kan ingediend worden via esselbr@home.nl
 
Om alvast te noteren: De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zondag 8-1-2017, aanvang 15.30 uur!