Reactie bestuur op nieuwe uitzending Zembla over rubbergranulaatIn de bestuursvergadering van 20 februari j.l. stond het onderwerp kunstgras/rubbergranulaat wederom op de agenda naar aanleiding van het onderzoek naar de gezondheidseffecten van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Deze uitkomsten werden onlangs in het programma Zembla gepresenteerd. 
Een team van de VU heeft onderzoek gedaan naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. De VU heeft hierbij gebruik gemaakt van zebra-vissen embryo’s. Er is echter nog geen afgeronde publicatie of rapportage; hier wordt nog aan gewerkt.

Het RIVM heeft ook zelf onderzoek gedaan. Zij hebben onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens.
In vergelijking met die kwantitatieve zoogdier-studies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens. Het RIVM blijft bij het standpunt dat er geen noemswaardige kankerverwekkende nadelige effecten kunnen worden aangetoond met betrekking tot het gebruik van ons soort kunstgrasveld.

Het bestuur beschouwt het RIVM als een onafhankelijk orgaan en stelt dan ook dat de uitkomsten van het RIVM onderzoek voor ons leidend zijn. Op ons kunstgrasveld mag dus gewoon gevoetbald worden door senioren en jeugdleden. 

Wel zullen we als bestuur, samen met onze buurverenigingen, er bij de gemeente Meppel wederom op aandringen om de rubbergranulaat korrels c.q. ons complete hoofdveld z.s.m. te laten vervangen door een ander materiaal om zo de eventueel nog aanwezige onrust weg te nemen.

Bestuur Alcides