Verslag Algemene Leden VergaderingAlgemene ledenvergadering Mvv Alcides d.d. 14 november 2016

Afgelopen maandag hield Mvv Alcides, op de 109e verjaardag van de vereniging haar, goed bezochte, jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Traditiegetrouw werd aan het begin van de vergadering een minuut stilte in acht genomen voor de Alcideanen die in het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden.

Dit keer stonden, naast de vaste agendapunten, ook enkele informatieve onderwerpen op het programma. Eén van die onderwerpen betrof de nieuwe jeugd-voetbalvormen welke toegelicht werden door het hoofd Jeugdopleiding Eddy Kuik. Daarnaast gaf Stephan Lammerink van de “Commissie Jeugdsponsoring”, naast de reeds bereikte resultaten, een presentatie over hun verdere plannen.

Eddy Veenstra gaf vanuit de door het bestuur vorig jaar geformeerde commissie “Duurzaamheid en Energie” aan de leden een update van de voortgang van dit project. Inmiddels is de grootste investering gerealiseerd, namelijk de vervanging van het oude dak van het clubhuis door een zeer energiezuinig nieuw dak. Wat resteert is de plaatsing van 84 zonnepanelen op het sponsorhome, hetgeen kort na de winter zal gebeuren. Het project zal naast maatschappelijk verantwoorde verduurzaming jaarlijks een fikse besparing opleveren op de energielasten.

Scheidend penningmeester Marisa de Ruiter deed verslag van de financiën van de club.
Zij kon de leden vertellen dat het resultaat van het afgelopen seizoen met een nagenoeg saldo nihil is afgesloten.
Tevens presenteerde zij een sluitende begroting voor het lopende seizoen.

In de ledenvergadering werd ook Patrick de Jonge benoemd tot nieuwe penningmeester.
Bestuurslid Hans Smit was aftredend en niet herkiesbaar; Inmiddels zijn door een her-rangschikking van taken binnen het bestuur zijn taken verdeeld over enkele zittende bestuurders.