Wisseling van de wacht bij Alcides

De Meppeler voetbalvereniging Alcides heeft op haar 110e verjaardag de algemene ledenvergadering gehouden. Het betrof tevens de laatste bijeenkomst onder het voorzitterschap van de na dertien jaar aftredende Eric Grotens.
Alle aanwezige leden werden dinsdagavond bij aanvang door het bestuur verrast met gebak bij de koffie, om de heuglijke verjaardag te vieren. Alvorens de vergadering goed en wel op gang was, werd clubman Jacko Jansen door burgemeester Richard Korteland verrast met een koninklijke onderscheiding.Positief resultaat
Na deze feestelijke interruptie kreeg penningmeester Patrick de Jonge het woord. Vooral door teruggelopen kantineopbrengsten, als gevolg van de indeling door de KNVB van het eerste elftal in de eerste klasse Oost, moest Alcides een klein tekort over het vorige seizoen noteren. Niettemin kon De Jonge aan de hand van de begroting, alsmede op basis van de resultaten tot op heden, de leden meedelen dat dit boekjaar een fraai positief resultaat oplevert.
Voorzitter Sven Zeeman van de commissie VTZ schetste via zijn jaarverslag de goede voetbaltechnische ontwikkelingen binnen de gehele vereniging. Zeeman memoreerde daarnaast ook de certificering van de jeugdopleiding van Alcides door de KNVB: 'Een predicaat om in onze regio trots op te zijn.'

Na de pauze werd het herkiesbare bestuurslid Peter Takens daadwerkelijk herbenoemd. Daarna volgde de overdracht van het voorzitterschap door Eric Grotens aan zijn opvolger Stephan Lammerink. Die overdracht ging gepaard met de symbolische overhandiging van de voorzittershamer.
Verdiensten
Aan het eind van de ledenvergadering werd scheidend voorzitter Grotens door het bestuur van de Supportersvereniging Alcides – bij monde van haar voorzitter Cees Slag – benoemd tot lid van verdienste van de supportersclub. Vervolgens nam vicevoorzitter Jan Bos het woord. In een mooi persoonlijk betoog roemde hij de verdiensten van Grotens. Hij memoreerde diverse zaken die in de afgelopen dertien jaar – mede door 'de in de Meppeler voetbalwereld verbindende voorzitter' – zijn gerealiseerd. Volgens Bos zou dat onder een andere voorzitter wellicht allemaal niet of minder zijn gelukt. Tot slot vroeg Bos de leden in te stemmen met de benoeming van Eric Grotens tot erelid van de voetbalvereniging Alcides. Het luide applaus sprak boekdelen.Zichtbaar trots nam de scheidend voorzitter voor de laatste maal het woord. Het nieuwe erelid bedankte alle leden voor het in hem gestelde vertrouwen in alle voorbije jaren. Hij stak niet onder stoelen of banken zijn rol met veel plezier te hebben vervuld en gaf aan dat volgens hem 'de afgelopen jaren misschien wel de mooiste van alle 110 jaren Alcides waren geweest, maar dat ook alle komende jaren ongetwijfeld alle Alcideanen veel moois en plezier zullen brengen. Onder voorzitterschap van Stephan Lammerink kan dat niet anders dan het geval zijn.'
(Bron: meppelercourant.nl)
Foto's Daan Prest