Arbitrage Samenwerkingsconvenant regio voetbalverenigingenDe regio voetbalverenigingen SVBS’77, SVN’69, SV DESZ, vv Staphorst, SC Rouveen, Olympia’28, SC Genemuiden, FC Meppel, Alcides, MSC en VHK hebben zich tot doel gesteld middels dit convenant verregaande samenwerking te ontplooien op het gebied van ontwikkeling en ondersteuning van de arbitrage in het voetbal. Dit met inachtneming van de normen en waarden die door elke vereniging afzonderlijk zijn vastgesteld. Alle betrokken verenigingen komen per 01-08- 2016 overeen, met inachtneming van het onderstaande, samen te werken in de regio en zo op professionele wijze het arbitragebeleid bij alle verenigingen te optimaliseren. Alle afspraken die hierin worden benoemd, worden door middel van ondertekening van dit convenant door de hoofdbesturen van de clubs geborgd.
 

1. Aanleiding

Leden van de verenigingen hebben het recht om veilig, sportief en met plezier te sporten, te spelen en te ontspannen. Dat betekent dat ieder elkaar met respect behandelt en er alles aan doet om ongewenst gedrag te voorkomen. Dat geldt voor de verenigingen, scheidsrechters, toeschouwers en natuurlijk ook voor de spelers (medespelers en tegenstanders). Daarom hebben de scheidsrechters-coördinatoren van de deelnemende verenigingen samen dit convenant opgesteld. De regels in dit convenant helpen ons de doelstellingen te bereiken over sportiviteit, onderling respect, veiligheid en plezier. Daarnaast is ook de KNVB inmiddels gestart met een offensief om het respect en de sportiviteit op de voetbalvelden te verbeteren. Aangezien de KNVB, gezien de economische ontwikkelingen, is genoodzaakt om bezuinigingsmaatregelen te nemen, betekent dit veranderingen in het cursusaanbod van de KNVB. Eén van die veranderingen is dat de KNVB meer verantwoordelijkheid voor het opleiden en coachen van arbiters bij de voetbalverenigingen neerlegt. De scheidsrechters-coördinatoren van de regio voetbalverenigingen hebben deze ontwikkelingen onderkend. Om in te kunnen spelen op deze nieuwe ontwikkelingen zijn zij in het begin van het voetbalseizoen 2014/2015 gestart met onderling overleg.
 

2. Missie

We willen positief sportief gedrag behouden c.q. bevorderen op en rond onze voetbalvelden voor en door alle voetballiefhebbers EN wij willen wangedrag voorkomen en bestrijden.
 

3. Visie

De visie van dit convenant en van de verenigingen moet zijn dat de arbitrage ook onderdeel is van het voetbalspel en van de vereniging. Zij verdienen aandacht, zorg en ondersteuning. Voetbal is plezier voor iedereen die er direct of indirect bij betrokken is.
 

4. Doelstellingen

De diverse overleggen van de scheidsrechters-coördinatoren van de regio voetbalverenigingen hebben geleid tot enkele doelstellingen. Dit convenant is een middel om deze doelstellingen vast te leggen. Ten eerste moet er bij alle voetbalverenigingen van de regio een veilig klimaat bestaan, waarin spelers, leiders, trainers, supporters (ouders) en arbitrage op een plezierige manier hun hobby kunnen uitoefenen. Er moet respect zijn voor elkaars normen en waarden. Er kan en mag geen ruimte zijn voor agressief of gewelddadig gedrag en het niet naleven van de regels. Ten tweede bundelen de voetbalverenigingen uit de regio hun krachten op het gebied van opleidingen van arbiters. Samen worden mogelijkheden gecreëerd om onze arbiters op te leiden. Tevens wordt er gezamenlijk aandacht besteed aan het onderhouden van kennis en vaardigheden van onze arbiters. Respect = Positief gedrag
 

5. Spelerspassen

De spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder die wenst deel te nemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal. Deze verplichting geldt, behalve voor senioren, dus ook voor de A-, B- en C-junioren en D-pupillen. De spelerspas is door de KNVB ingevoerd en heeft als doel de controlemogelijkheden te verbeteren. Met een spelerspas is het makkelijker de identiteit vast te stellen van een speler die zich voor, tijdens of na de wedstrijd heeft misdragen. Als regio voetbalvereniging spreken wij af; “geen pas = niet spelen” Ook een pas met een verlopen geldigheidsdatum wordt gezien als geen pas.
 

6. Straf bij gele en rode kaart

In de A-categorie geldt voor de gele en rode kaarten de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure van de KNVB. In de B-categorie krijgt een speler uit de senioren en de junioren een tijdstraf van tien (10) minuten en een speler uit de D-pupillen vijf (5) minuten bij de eerste gele kaart als ‘automatische afkoelperiode’. Dit is meteen voelbaar voor zowel speler als team. Gele kaarten komen hiermee niet meer op het wedstrijdformulier te staan – en kunnen verder dus evenmin leiden tot een uiteindelijke schorsing. Krijgt een speler in dezelfde wedstrijd een tweede gele kaart, dan is dit evengoed ‘rood’. Hij of zij moet dan definitief het veld verlaten, echter zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft. Bij een directe rode kaart volgt de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure.
 

7. Publiceren gedragsregels

Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren, is het maken van afspraken met elkaar ten aanzien van gedrag. Door met elkaar in gesprek te gaan over gedrag, creëer je een omgeving waarin mensen rekening houden met elkaar en elkaar durven aan te spreken. Vervolgens is het van belang deze regels uit te dragen. Bijvoorbeeld de gedragsregels opvallend te publiceren zodat ze zichtbaar zijn voor alle leden en bezoekers van het sportpark. Dit zou ook nog kunnen op wedstijddagen door het uitdelen van flyers. Mensen bekend laten zijn met de regels, is een voorwaarde om misdragingen te kunnen benoemen en bestraffen. In de gedragsregels komen uitgangspunten terug als:
  • - bezoekers die zich houden aan de geldende regels;
  • - openstaan voor alle groepen (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur);
  • - respect tonen voor elkaar, voor de accommodatie en de materialen van de vereniging;
  • - met elkaar zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat;
  • - een goed gastheer zijn voor bezoekers; • scheidsrechters die het voor ons mogelijk maken om een wedstrijd te spelen;
  • - spelers, coaches en supporters dienen zich respectvol te gedragen ten opzichte van scheidsrechter en elkaar;
  • - ieder lid wordt geacht om leden en supporters aan te spreken op onbehoorlijk gedrag ten opzichte van de scheidsrechter;
  • - elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.
 

8. De wijze waarop de doelstellingen worden bereikt

Tijdens overleg en contact tussen de scheidsrechterscommissies van de regio verenigingen wordt een plan van aanpak opgesteld om voornoemde doelstellingen te behalen. De scheidsrechterscommissies hebben hierbij de steun en het mandaat van het bestuur van hun eigen voetbalvereniging om deze doelstellingen te bereiken. In de uitvoering kunnen zij een beroep doen op ondersteuning van de KNVB en de Scheidsrechtersvereniging Meppel en Omstreken.
 

9. Opzet samenwerking

De kern van de samenwerking is dat iedere vereniging (vrijwel) hetzelfde beleid hanteert ten aanzien van arbitrage. Wel blijft voorop staan, dat iedere vereniging zijn eigen cultuur en identiteit behoudt. Deelnemers aan de samenwerking zijn de scheidsrechterscommissies van de regio voetbalverenigingen, ter zijde gestaan door de Scheidsrechtersvereniging Meppel en Omstreken en de KNVB. Scheidsrechtersvereniging Meppel en Omstreken en de KNVB hebben een ondersteunende en adviserende rol. Het convenant zal door de verenigingen op de eigen websites worden gepubliceerd.
 

10. Informatie-uitwisseling

Vanaf het begin en binnen het kader van de samenwerking, spreken verenigingen naar elkaar uit, zo maximaal mogelijke informatie-uitwisseling na te streven. Informatie die gedeeld wordt, zijn o.a. cursussen, bijeenkomsten, incidenten en ontwikkelingen.
 

11. Sancties

Overtredingen van de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. De eventueel hieraan verbonden kosten kunnen worden doorberekend aan de betreffende speler. Overtredingen van de gedragsregels kunnen ook leiden tot sancties, opgelegd door de besturen van de regio voetbalverenigingen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. De besturen bepalen de sancties en in ernstige gevallen kan dit leiden tot schorsing. In het succesvol naleven van de gedragsregels zijn ook houding en gedrag van onze vrijwilligers en supporters van grote waarde. Wij rekenen op correct en sportief gedrag, waarbij geen ruimte is voor opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen. De regio voetbalverenigingen zijn leuke, actieve verenigingen met een goede sfeer en positieve uitstraling en dat willen wij graag zo houden. Mocht een bestuur van een regio voetbalvereniging besluiten tot het royeren van een lid, zal dit ook kenbaar gemaakt worden aan de besturen van de andere regio voetbalverenigingen. Het geroyeerde lid kan zich niet meer aanmelden bij een andere regio voetbalvereniging die het convenant heeft ondertekend.
 

12. Looptijd

De looptijd van dit convenant is drie (3) jaar. Ieder jaar in de maand mei zal er geëvalueerd geworden. Vóór het einde van de looptijd wordt er geëvalueerd door de deelnemende verenigingen en kan het convenant, indien nodig, worden aangepast en verlengd.

Zwartsluis, mei 2016