Hoofdbestuur

Bestuursvergaderingen
Het dagelijkse bestuur vergadert regelmatig. Het algemeen bestuur vergadert ongeveer 1 x per maand. Het hoogste orgaan binnen de vereniging vormt de algemene leden-vergadering. Deze vergadering wordt minimaal 1 x per jaar gehouden.


Stephan Lammerink
Mail
Voorzitter
 • Geeft leiding aan de vereniging.
 • Leidt de bestuursvergaderingen en (buitengewone) ledenvergaderingen.
 • Coördineert en delegeert, stimuleert en controleert de taken binnen Alcides.
 • Is een formateur in de vereniging.
 • Is als eerste verantwoordelijk voor een goede interne communicatie.
 • Is belast met de PR in algemene zin.
 • Verricht interne- en externe representatietaken.

Jan Bos
Mail
Vicevoorzitter
Is bij afwezigheid van de voorzitter diens plaatsvervanger


Rob van der Pol
Mail
Secretaris
 • Verzorgt de correspondentie en beheert de postbus.
 • Draagt zorg voor verdere verspreiding binnen de vereniging.
 • Is verantwoordelijk voor het beheer van het verenigingsarchief.
 • Notuleert vergaderingen.
 • Stelt (samen met de voorzitter) de agenda voor de vergaderingen op.
 • Draagt zorg voor de stukken van de vergaderingen.
 • Stelt het algemeen jaarverslag op en verzamelt de jaarverslagen van de commissie.
 • Verzorgt de informatie voor de commissies en de leden.
 • Draagt zorg voor het opstellen van de arbeidsovereenkomsten.
 • Stuurt, samen met de penningmeester, de ledenadministrateur aan.​

Patrick de Jonge
Mail
Penningmeester
 • Voert de financiële administratie van de vereniging.
 • Archiveert financiële bescheiden.
 • Draagt, samen met de ledenadministrateur, zorg voor de inning van de contributie.
 • Draagt zorg voor controle door kascommissie.
 • Stelt de conceptbegroting op.
 • Stelt de jaarrekening en de balans op.
 • Is verantwoordelijk voor archivering financiële administratie.

Peter Takens
Mail
Verantwoordelijke facilitaire zaken
 • Coördineert werkzaamheden inzake onderhoud en beheer
 • Is contactpersoon richting gemeente inzake onderhoud en beheer
Vrijwilligerszaken
 • Opstellen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid
 • Inventariseren van de functies
 • Opstellen en beheren van taakomschrijvingen
 • Inventarisatie vraag en aanbod vrijwilligers
 • Wervingsacties plannen en uitvoeren
 • Inwerken van nieuwe vrijwilligers
 • Inventarisatie opleidingsbehoefte
 • Organiseren trainingen en scholingen
 • Aanspreekpunt zijn voor de vrijwilligers
 • Belangen behartigen van de vrijwilligers
 • Conflicthantering
 • Zorg dragen voor bedanken en waarderen van vrijwilligers

Sven Zeeman
Mail
Voetbal Technische zaken

Contact
Het bestuur is te bereiken op het e-mailadres bestuurssecretariaat@alcides.nl
 
Aanmelden als speler of vrijwilliger
Univé Meppel
Digizijn