Contributie

De ledenvergadering stelt de jaarlijkse contributie vast. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van het lid. Alcides werkt met een  automatische incasso van de contributie per kwartaal (januari, april, juli en oktober) en – alleen voor spelende leden – het kleding- en materiaalfonds (oktober en april); tussentijds opzeggen van het lidmaatschap ontslaat je niet van het betalen van de contributie over het gehele lopende seizoen.

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging via het formulier op deze website of per e-mail aan de ledenadministratie. De uiterste opzegdatum is 1 juni van het lopende seizoen. Bij niet tijdige opzegging zal € 15,-- in rekening worden gebracht voor de reeds gemaakte kosten, zoals het lidmaatschap bij de KNVB.

Leden, die geen gebruik willen maken van de automatische incasso, kunnen dit melden bij de ledenadministratie. Leden, waarvan de automatische incasso is mislukt (gestorneerd) en leden, die een betalingsachterstand hebben en een herinnering krijgen, betalen € 5,-- aan administratiekosten. Met een periodieke overschrijving voor de helft van de totaal verschuldigde contributie en bijdrage kledingfonds (juli en januari) zullen er geen administratiekosten in rekening worden gebracht.

Bij het niet tijdig betalen wordt de spelerspas ingehouden en speelt de desbetreffende speler geen wedstrijden.

Als de contributie een te hoge financiële drempel vormt om lid te worden bestaat er – alleen voor jeugdleden - de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een individuele subsidie. Deze sportsubsidie kan aangevraagd worden bij www.kindsupportmeppel.nl . Deze aanvraag komt bij Stichting Leergeld terecht en na een inkomenstoets vragen zij de subsidie aan bij Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Als er in één gezin meer dan twee kinderen lid zijn, dan betaalt u alleen voor de eerste twee kinderen contributie. 

Contributie

Contributie per 1 januari 2020     
       
Categorie ledenLeeftijd  Per kwartaal    
       
Spelende senioren 69,50    
Niet spelende senioren 35,75    
Ereleden 0,00    
Donateurs/AOW-Wia 26,25    
Dames Senioren 53,75    
O19 (A-junior)17+1853,75    
O17 (B-junior)15+1653,75    
O15 (C-junior)13+1445,75    
O13 (D-pupil)11+1245,75    
O11 (E-pupil)9+1038,75    
O9  (F-pupil)7 t/m 838,75    
Kabouters (spelend in Meppel minidivisie)5 t/m 623,75    
Kabouters (alleen trainend)  4, 5 en 60,00    
Bovenstaande contributie zal per kwartaal worden geïncasseerd
(januari, april, juli en oktober)
.
Bovenstaande bedragen zijn exclusief het Kleding- & Materiaalfonds.
ln oktober zal het bedrag voor het Kleding- & Materiaalfonds apart worden geïncasseerd voor:
-      Senioren € 19,-- per jaar
-      Jeugd € 16,-- per jaar
Bij de jeugd zal éénmalig € 25,-- borg worden gevraagd voor het trainingspak en de sporttas,
die worden gesponsord door 123inkt.
Contributie/kleding & Materiaalfonds wordt onder Incassant ID: NL18ZZZ400451000000 geïncasseerd.

* Procedure hoe te handelen bij contributieachterstand
 
Leden administratie
-          Af- en aanmelding van een lidmaatschap
-          Wijziging van adres, e-mailadres, telefoonnummer enz.
-          Wijziging van het bankrekeningnummer (IBAN)
-          Wijziging van lidmaatschap (spelend lid naar niet spelend lid enz.)
E-mailadres ledenadministratie (mevrouw J. van der Dussen): ledenadministratie@alcides.nl

 
Aanmelden als speler of vrijwilliger
Univé Meppel
EveryPlaces