Huis- en toegangsregels

MVV Alcides hecht veel waarde aan het omgaan met elkaar en met elkaars bezittingen, daarom kent MVV Alcides een Normen en Waarden beleid. Een deel van dit Normen en Waarden beleid bestaat uit onderstaande regels.

Wij vragen u vriendelijk deze regels in acht te nemen:
• U dient te beschikken over een geldig toegangsbewijs. U dient dit bewijs op verzoek van de kaartcontrole en/of van stewards te tonen.
• Het is verboden in staat van dronkenschap of onder invloed van drugs het sportpark te betreden. Tevens is het verboden alcoholhoudende dranken en/of drugs mee te brengen. Het nuttigen van alcoholhoudende dranken is slechts toegestaan in de kantine of de sponsorruimte.
 Het is verboden voorwerpen mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid, gezondheid of openbare orde zoals flessen, glazen, stokken, slag-, steek- of vuurwapens, spandoeken met provocerende teksten of vuurwerk.
• Het achterlaten van afval op en rond de speelvelden is verboden. Dit afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• Stewards zijn bevoegd bezoekers te fouilleren op het bezit van alcoholhoudende dranken, drugs, ongeoorloofde voorwerpen of vuurwerk, nadat daarvoor toestemming is verleend. Indien deze toestemming niet wordt verleend kan u de toegang tot het sportpark worden geweigerd.
• Een lid en/of gast van MVV Alcides onthoudt zich van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal én fysiek geweld, pesterijen en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Een lid en/of gast van MVV Alcides is hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
• Beslissingen van de scheidsrechter worden te allen tijde gerespecteerd. Verbaal of non verbaal verhaal halen op een scheidsrechter is niet toegestaan. Elke overtreding op deze regel wordt door het bestuur van MVV Alcides gemeld bij de K.N.V.B.
• Elftalbegeleidingen mogen zich met het spel bemoeien. Toeschouwers onthouden zich van commentaar en het geven van aanwijzingen.
• Regels met betrekking tot gebruik van glaswerk en roken, opgelegd door de overheid en/of duidelijk gemaakt door het bestuur van MVV Alcides worden onverkort nageleefd.
• Personen van wie bekend is dat zij zich in het verleden ontoelaatbaar hebben gedragen, al dan niet voetbal gerelateerd, kan toegang tot het sportpark worden geweigerd.
• Aanwijzingen gegeven door stewards van MVV Alcides dienen onverwijld te worden opgevolgd. Het bestuur van MVV Alcides neemt bij overtreding van de regels passende maatregelen, waarbij verwijdering van dit sportpark, royement en aangifte bij de politie tot de mogelijkheden behoren.
Aanmelden als speler of vrijwilliger
EveryPlaces
EveryOffice